İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Bu eğitim sonunda katılımcılar yeterliliğe dayalı eğitim konusunda bilgi, beceri ve tutum kazanacaklardır. Yetişkin öğrenme ilkelerine göre beceri kurslarına katılan kişiler;

 • Eğitim konusuna ilgi duyarlar,
 • Bilgi ve becerilerini, böylece mesleki performanslarını geliştirmek isterler,
 • Kurstaki çalışmalara etkin olarak katılmayı isterler. 

Bu rehberde vurgulanan uygulamalı ve katılımcı eğitim teknikleri aşağıdaki Çin atasözünde çok iyi ifade edilmiştir:

“DUYARSAM UNUTURUM, GÖRÜRSEM HATIRLARIM, YAPARSAM ANLARIM.”


EĞİTİCİ NOTLARI:

İletişim nedir?

Özellikle düşünce, görüş ve duyguların, yazı, resim, sözcük gibi sembollerle herkes tarafından aynı biçim ve değerde anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve karşılıklı etkinin sağlanmasıdır.

İletişimin amacı nedir?

 • Kişide yeni bir tutum geliştirmek
 • Var olan istendik tutumun şiddetini arttırmak
 • Var olan yanlış tutumu değiştirmek
 • Ortak bir anlayış oluşturmak

İletişim sürecinin öğeleri nelerdir?

Kaynak:

Her türlü iletişimin mutlaka bir kaynağı vardır. Bu kaynak bir şahıs, grup hatta bir kuruluş olabilir. Kaynağın iletişimdeki başarısını etkileyen bazı faktörler şunlardır:

 • Düşünme, yazma, çizme yeteneği
 • Dinleyici ve konu hakkındaki tutumu
 • Konusu ve dinleyici hakkındaki bilgisi
 • Sosyo-kültürel durumu ve rolü

Mesaj (haber, bilgi):

İletişim sürecinde mesajlar iletilecek bilgi ya da haberdir. Mesajın iletilmesinde kullanılacak şifrenin seçimi önemlidir. Bu şifre bir dil, müzik, jest, mimik, resim, karikatür yada sembol olabilir.

Kanal (yol):

Mesajı sunmak için kullanılan yoldur. Konuşma, görüşme, radyo televizyon, sinema, gösteri, pratik uygulama, gazete, mecmua vb. iletişimde kullanılan kanallardır.

Bir iletişim kanalı ne kadar çok duyuya hitap edebilirse (görme, işitme, dokunma, koklama, tatma) o kadar etkilidir. Bunun için özellikle eğitimde bir mesajı iletmede birden fazla iletişim kanalı kullanılmalıdır.

Alıcı:

İletişim sürecinde son bağlantı alıcıdır. Kaynak üzerinde etkili olan tüm etmenler alıcı üzerinde de etkilidir.

Geri bildirim (feed-back):

Alıcının mesaja karşı gösterdiği tepkilerin kaynak tarafından gözlenmesidir. Ne kadar kanaldan yararlanırsak yararlanalım iletişimde bulunduğumuz insanlardan istediğimiz tepkiyi elde etmedeki başarımız şüphelidir. Kendimizi sadece kaynak olarak kabul edersek başarı şansımız azalır. Geri bildirimleri değerlendirme bir bakıma kendimizi alıcı olarak kabul etmektir.

Geri bildirimin yararları şunlardır:

 • Mesajın doğru anlaşılıp anlaşılmadığı
 • Söylenenlerin kabul edilip edilmediği tespit edilir.

İletişimin ilkeleri nelerdir?

 • Hizmetin verileceği rahat bir ortam
 • Hizmet alan kişinin ilgi ve ihtiyacına odaklı
 • Sadece gerekli bilgilerin verilmesi
 • Anlaşılır sözcükler kullanma (basit ve sade bir dil)
 • İki yönlü iletişim kurmadır.

Sözlü iletişim özellikleri nelerdir?

Sözlü iletişimde kullanılan dil, ses, tonlama ve iniş çıkışlar önemlidir. Sözlü iletişimde düşünceler daha kolay ifade edilir. Soru sorma ve dinleme önemlidir. Yüz yüze iletişimde hem sözlü hem sözsüz mesajlar aynı anda kullanılır.

Sözsüz iletişim özellikleri nelerdir?

İletişimde sözsüz mesajlar sözlü mesajlardan % 60 oranında daha fazla kullanılmaktadır. Sözsüz iletişimde beden dili olarak adlandırdığımız duruş ya da oturuş şekli, el kol hareketleri, baş hareketleri, gözler, ağız kıvrımlarının hareketleri veya diğer mimik hareketleri kullanılan önemli mesajlardır.

Sözsüz iletişimin özellikleri şunlardır:

 • Kişiler üzerinde direkt etkilidir,
 • Duyguları daha kolay ifade eder,
 • Doğru kullanıldığında anlamı pekiştirebilir,
 • Bazen çift anlam içerebilir,
 • Yanlış kullanıldığında grup içi iletişimi bölebilir.

İletişimde empati neden önemlidir?

Empati, bir kişinin kendini diğerinin yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmasıdır. Böylece karşıdaki kişinin duygu ve düşünceleri dikkate alınarak olaya onun açısından bakılabilir. Empati ile daha olumlu bir iletişim kurulabilir, diğer kişi yada kişilerin hoşuna gidecek tipte mesajlar seçilebilir ve iletişimi olumsuz etkileyen kişisel faktörler ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle, empati karşılıklı etki açısından geri bildirimden daha önemlidir.

İletişimde beden dilini simgeleyen öğeler nelerdir (GAYE-TÖS)?

G :Göz teması

A :Anlaşılır ve ulaşılır olma

Y:Yumuşak olma

E :Eğilerek oturma

T :Tebessüm

Ö :Övgü

S :Sıcaklık

İletişimde hatırlamayı kolaylaştıran öğeler nelerdir?

 • Kısa ve basit mesajlar seçmek
 • Gereksiz bilgiler vermemek
 • Bilgiyi bir düzen içinde, açık seçik ve net olarak vermek
 • Hatırlanması gereken noktayı belirlemek
 • Dinlemeyi bilmek ve dinlediğini göstermek
 • Önemli mesajları tekrar etmek
 • Günlük olaylarla bağlantı kurmak
 • Yazılı eğitim materyali vermek ve birlikte gözden geçirmek

Kişiler arası iletişimi kolaylaştıran beceriler nelerdir?

 • Soru sormaya teşvik etmek
 • Bilgilendirerek cevap vermek
 • Beden dili ile cevap vermek
 • Sıcak davranmak
 • İyi bir dinleyici olmak

İyi bir dinleyici olmak nedir?

Kişinin duygularını ve ilgilerini anlamak, ne söylediği ve nasıl söylediğine dikkat etmek, gerçek bir konsantrasyon içinde gerçekten dinlemek ve vücut dilini kullanarak dinlediğini belli etmektir. Ancak, etkin dinleme bir beceridir ve sanıldığı kadar kolay değildir.

 • İyi bir dinleyici olmak için şu özellikleri taşımak gerekir:
 • Tüm dikkat konuşan kişiye verilmelidir,
 • Konuşan kişiye ismiyle hitap edilmelidir,
 • Göz teması kurulmalıdır,
 • Tebessüm edilmelidir,
 • Beden dili olumlu kullanılmalıdır,
 • “Devam et”, “evet”, “gerçekten”, “sana katılıyorum”, “doğru söylüyorsun” gibi yüreklendirici sözler söylenmelidir,
 • Konuşan kişinin sözü kesinlikle kesilmemelidir,
 • Konuşan kişi ile aynı fikirde olunmasa bile asla belirtilmemelidir,
 • Yargılayıcı olmamalıdır,
 • Söylediklerini tekrar ederek geri yansıtma kullanılmalıdır,
 • Konuyu netleştirmek için sorular sormalıdır,
 • Konuşanın söylediklerini onun kelimelerini kullanarak özetlemelidir.

İletişimde soru sorma çeşitleri nelerdir?

Kapalı uçlu sorular:

 • Kolaylıkla evet/hayır gibi kısa cevaplarla yada verilen şıklarla cevaplanır,
 • Anlatılanların anlaşılıp anlaşılmadığını değerlendirmeye yardımcı olmaz,
 • Geri bildirim atlanırsa etkili iletişime engel olabilir.

Açık uçlu sorular:

 • Tam anlamıyla kendini ifade etmeye fırsat verir,
 • Etkili iletişim sağlanmasına yardımcı olur,
 • Anlatılanları anlayıp anlamadığını değerlendirme fırsatı verir,
 • Geri bildirime izin veren sorulardır.

SIK SORULAN SORULAR


EĞİTİMİN AMACI: Sağlık bakanlığına bağlı İlk yardım eğitim merkezlerinde, sürücü kurslarında İlk yardım eğitimi verebilmek amacı ile yeterlilik kazandırmaktır.

YETERLİLİK: 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanununa göre , sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensubu olmak yeterlidir.

EĞİTİM SÜRESİ: 5 Gün 40 Saat

KATILIMCI SAYISI: En az 5 En fazla 7 kişi

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ: 5 Yıl

GEREKLİ EVRAKLAR: TC Kimlik Fotokopisi, Vesikalık Resim ve Diploma (Mezuniyet Belgesi)